Maeckes logo

<    1      2    >


除數

除法中,除数在除数条下方,红利在此条上方。

 


解释

红利也叫分子,除数叫分母

      红利   =   分子   = 商数
  除數   分母 

在计算除数时,可能会出现剩余部分

红利 ≡ 除数 × 商数 + 余数

 


有理数

如果红利和除数都是整数,你就有一个有理数

 


Deutsch   English   Español   Français   Nederlands   Русский