Maeckes logo

<    1      2      3      4      5      6      7      8    >


2(两个)

数学中,数字 2 有着非常特殊的地位。

 


解释

第一个数字是 0(代表无)和1(代表有)紧接着是 2(代表多)。这意味着不只一个东西。从1 2 的步骤为选择、传播、变化等开辟了道路。

一个很好的例子就是黑白电视和彩色电视的区别。

 


Deutsch   English   Español   Français   Nederlands   Русский