Maeckes logo

<    1      2      3      4      5      6      7      8      9    >



LOGARITHMEN.

Definitie.  —  De  logarithmische  functie.

32.      Onder de  logarithme van  a  bij het grondtal  g (schrijf
glog a) verstaat men de exponent van de macht, waartoe men
het grondtal g moet verheffen om a te krijgen.


    Definitie-formule:

Voorbeelden:

    .

    In bovenstaande voorbeelden hebben wij enige logarithmen
bepaald  bij  telkens verschillend grondtal; een logarithmen-
stelsel
  verkrijgt  men  echter  door  logarithmen  te  bepalen
bij een onveranderlijk grondtal.
    Om zulk een stelsel op te bouwen, bijv. voor het grondtal 2,
hebben wij te beschouwen:

                         de exponentiële functie 2x

     Om nu b.v. 2log 3 te bepalen, hebben wij ons af te vragen:
voor  welke waarde van x is  2x  =  3?  Daartoe  hebben  wij  in
fig. 7 van  blz. 41 het  punt  te  zoeken, waarvan de ordinaat
(of y) =  3  is;  de  bijbehorende  abscis  (of x)  levert  ons  de
gevraagde logarithme.

 

Uit

ALGEBRAÏSCHE HOOFDSTUKKEN

tweede, herziene druk
bezorgd door
M. L. KOBUS

J. B. WOLTERS – GRONINGEN, BATAVIA – 1938