Maeckes logo

<    1      2      3    >


正数

正数可以写成加号,但通常会被省略。

 


解释

在英国,正数大于 0。在比利时,这些数字被称为 strictly positve。

在英国,数字 0 本身既不是正数,也不是负数,在比利时,数字 0 既是正数也是负数。在那里,学童们也以 +0 和 −0 为结果进行计算。因此

               5 − 5 = +0
   和
             −5 + 5 = −0

 


历史

在由公元前 10 世纪的中国数学家编撰的 《九章算术》一书中,正数用红色书写,负数黑色书写。


العربية   Deutsch   English   Español   Français   Nederlands   Русский